Get the joomla extensions free 2015 for your site.

Otpočeli smo prikupljanje priloga za uređenje mjesnog groblja Prisade-Makljenovac. Prilog za podizanje ograde dali su:

 
1. Kata Grujić   200,00 kn  
2. Nikola Babić  200,00 kn  
3. Marijan Grujić Brko  200,00 kn  
 4. Petrović Vinko  200,00 kn  
     

 

 

Objavljujemo kompletan tekst Javnog poziva za povratak u Republiku srpsku i obnovu stambenih objekata po sistemu " Ključ u ruke " l

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), člana 27. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica („Službeni glasnik BiH“,broj:48/06),  Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i  povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine

 

za podnošenje prijava za obnovu  i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na području opština Republike Srpske

 

Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Sredstva će se osiguravati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.

 

Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili implementator definisan posebnim sporazumom.

 

KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA

 

OPĆI KRITERIJI

 

Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći

 

Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica:

 

 1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine ili povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. da je iskazao namjeru za povratkom,
 3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije,
 4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije,
 5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta.

 

I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika

 

- Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik  pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa  o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji):

 

    a) izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog organa zemlje boravka,

 

    b)raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnim rješenjem  nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe,

 

    c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa o statusu povratka uz kopiju CIPS-ove lične karte izdate u mjestu povratka i potvrde o  prijavi prebivališta.

 

I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom

 

- Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka,

 

  dokazuje se:

 

$1a)      da je iskazana namjera za povratkom,

 

$1b)      da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,

 

$1c)      da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,

 

$1d)      da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući standard o minimumu stambenih uvjeta.

 

I.3.) Dokaz o vlasništvu/ stanarskom pravu

 

- Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom  koja je predmet rekonstrukcije su:

 

a) ZK , zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6 (šest)    mjeseci.

 

I.4.) Dokaz o kretanju

 

- Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni  organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine  imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.

 

  Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.

 

  U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva  svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

 

 POSEBNI KRITERIJI

 

Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i jednakopravnosti   pristupu pomoći za rekonstrukciju.

 

Posebni kriteriji su:

 

 1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno borave u improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.
 2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:

 

$1a)      socijalna kategorija,

 

$1b)      osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,

 

$1c)      samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,

 

$1d)      šehidske porodice/porodice poginulih boraca,

 

$1e)      porodice nestalih osoba i

 

$1f)        bivši logoraši i demobilisani borci.

 

 1. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
 2. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje  prijeratno prebivalište.

 

II.1.) Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište

 

Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se kopijom lične/osobne karte, kojom se dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog općinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.

 

II.2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama

 

II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog  centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode po tom osnovu,

 

II.2.b.) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenim ili stečenim invaliditetom i sl.), kod kojeg se vodi službena evidencija,

 

II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod kojeg se vodi službena evidencija,

 

II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom  koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,

 

      II.2.e.)  status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,

 

      II.2.f.)  status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija, status  demobilisanog borca dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.

 

     II.3.) Dokaz o boravku u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom smještaju 

 

$1a)      činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom smještaju dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi kolektivni centar ili alternativni smještaj.

 

$1b)      činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj dokazuje se potvrdom nadležnog organa općine, kantona, entiteta u kojem korisnik privremeno boravi.

 

II.4.) Dokaz o brojnosti porodice

 

Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su se prijavili za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog općinskog organa.

 

Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za sve maloljetne članove, odnosno ovjerenu kopiju lične/osobne karte za sve punoljetne članove porodice.      

 

                                Podnošenje prijava i dokumenata

 

     Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine sa  potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih kriterija, dostaviti na protokol Federalnog  ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica svakim radnim danom od 8,00 sati do 16,00 sati, ili poštom na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „ZA JAVNI POZIV  ZA DODJELU  POMOĆI ZA OBNOVU I  REKONSTRUKCIJU STAMBENIH JEDINICA U CILJU POVRATKA“.

 

    

 

     Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica  podnose se uz posebno popunjen  obrazac koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina povratka, resornim kantonalnim Ministarstvima, u prostorijama Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10 i na internet stranici Federalnog  ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba, gdje će biti objavljen i  tekst Javnog poziva.

 

    Javni poziv traje od 02.11.2015. godine do 31.12.2015.godine, i bit će objavljen u  dnevnim novinama.

 

    Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika ovog ministarstva.

 

Žalba:Žalbe se podnose Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo  u  roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba.

 

     Napomena: Prijave/molbe/zahtjevi potencijalnih korisnika, koji se nalaze na  utvrđenim rang listama iz 2012. godine, smatrati će se nevažećim, objavljivanjem  rang listi po ovom Javnom pozivu.                                 

 

    M I N I S T A R

 

                                                                                                            

 

                                                                                                         dr. Edin Ramić

 

 

 

Broj:04-36-1-1852-1/15

 

Sarajevo,26.10.2015

 

 

 

 

Dana 31.10.2015. otišli smo organizirano iz Zagreba u Prisade. Posjetili smo groblje gdje je održana Sveta misa i opijelo grobova. Misu i opijelo obavili su naš župnik i generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije. Misi je prisustovalo oko 200 / dvjesto / Makljenovčana i Prisađana. Sa groblja smo otišli do spomen-obilježja Prisade. Naš župnik pomolio se za sve poginule i nestale iz Prisade. Sljedeća postaja bile su Ularice i ugodno druženje " Kod Šuška ". Na druženju i ručku pridružio nam se i župnik Pero Iljkić. Upoznao nas je sa planom i projektom izgradnje ograde oko groblja. Za sada je postavljena kapija. Nužno je postaviti ogradu oko cijelog groblja. Molimo sve koji imaju mogućnost da pomognu izgradnju ograde. Novčanu pomoć možete dati kao i do sada nekome iz kontakta Udruge. Planiramo ogradu postaviti do Božića ove godine.

 

Mnogi od nas su nezadovoljni, fali nam nešto, išli bi negdje gdje mislimo da je bolje.... A većina nas ne razmišlja o zdravlju koje je najveće bogatstvo koje imamo u životu. Svi Prisađani znaju našeg Hrkač Mirka. U Zagreb je došao ratne 1992, imao je dijabetes ali sve drugo je bilo u redu. Normalno je živio i radio. I tada dolazi prijelomni trenutak, Mirko je potpuno oslijepio. Od tada je završio Bogoslovni fakultete, bavi se humanitarnim radom, uređuje zvučnu Bibliju. Osnovao je i vodi Udrugu "Čujem, vjerujem, vidim". Svima nama Mirko može biti uzor kako se bori u životu za sebe i za druge. O Udruzi "Čujem, vjerujem, vidim " možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=k9jFRJ7jRZA

 

Najnovije vijesti

 Sijelo dođe i prođe! Ali uspomene i slike ostaju!

Slike sa sijela!

 Na Dan mrtvih- Dušni dan posjetili smo Prisade, Makljenovac i Ularice. Evo nekoliko fotografija:

 

 https://imageshack.us/a/VXcz/1

  

 Dana 14.6.2014 otkriven je spomenik žrtvama rata 1992-1995 u Prisadama. Video možete pogledati na sljedećim linkovima:

http://vimeo.com/98849408

http://vimeo.com/98810098

 

 SLIKE SA SIJELA MOŽETE VIDJETI OVDJE https://www.facebook.com/zlatko.grujic.98/media_set?set=a.568929289867030.1073741834.100002498917100&type=3

 

 

 

 

 

 

POVIJEST PRISADA

O povijesti i prošlosti sela Prisade postoji jako malo podataka. Većinu postojećih podataka o Prisadama objedinio je svećenik Josip Senjak, župnik u Doboju od 2003 do 2009, u knjizi  110 godina župe Doboj . U navedenoj knjizi velečasni navodi sljedeće:

- O stanovništvu

Vlč.Petar Ajvazović (Sastavci literarni) :Što je važno, svi stari ljudi vele da je matica svih okolnih župa bila u Prisadama kod kuće Hrkača. 

Fra Vjekoslav Zirdum ( Plehan i okolica ) :Prisadi, selo katoličko od 16 kuća. Ovdi je prije bila steća šuma , pa su doselili prvi Gavrići, počeli šumu krčiti, te u ovo mjesto prisade prisađivati, i tako su prozvani Prisadi. Svrhu, ovog sela, najednoj glavici vide se ruševine (rudera) starog grada; pod gradom voda „Gradac“ , a od vode 10 minuta hoda pod istok vidjeti je znakove starog groblja i zidine bivše fratarske (župne) kuće.

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Sivša između ostalih mjesta navode se i mjesta : Makljenovac i Ularice s ukupno 28 katoličkih kuća i 246 katolika ( 131 odrasla osoba i 115 djece); Prisadi i Blaževci s 32 katoličke kuće i 196 osoba (103 odraslih i 93 djece).

Prema Šematizmu Bosne Srebrene iz 1856, a prema podacima iz 1855. godine u župi Sivša spominju se, između ostalih, i mjesta: Doboj (Dobuj) s 2 katoličke obitelji i 18 katolika, Makljenovac s 20 katoličkih obitelji i 144 katolika i Prisadi s 20 katoličkih obitelji i 124 katolika.

Prema Šematizmu za 1864. godinu u župi Sivša između ostalih mjesta navode se i mjesta: Makljuenovac s 18 katoličkih obitelji i 129 katolika, Prisadi s 21 katoličkom obitelji i 73 katolika i Ularice s 33 katoličke obitelji i 210 katolika.

U Šematizmu za 1877. godinu užupi Sivša spominju se i mjesta: Makljenovac sa 17 katoličkih obitelji i 150 katolika, Prisadi s 16 katoličkih obitelji i 107 katolika i Ularice s 26 katoličkih obitelji i 177 katolika.

Prema imeniku klera i župa za 1885, s obzirom na podatke iz 1884.godine, u župi Sivša nalazimo i mjesta: Doboj varoš (40 katolika), Doboj željeznička postaja (56), Mala Bukovica (18), Makljenovac (184), Prisadi (137) i Ularice (214).

-O putu Doboj-Prisade

U kolovozu 1912 župnik Ajvazović piše Kotarskoj ispostavi i moli da se očisti put od stanice do crkve (od vode i blata) kako bi straža češće noću obilazila oko crkve i stana , te da se naspe put Doboj-Miljkovac koji je napravljen prije deset godina i koji je prilično prometan. Napominje da, ukoliko se taj put naspe, „stanovnici obližnjih sela Orašja, Miljkovca, i Prisada“ bili bi spremni dalje sami graditi.

-O kapeli

Dana 19. veljače 1934 vjernici iz Prisada žale se Nadbiskupu:  „ 1934.II.19. Molba našem presvijetlome nadbiskupi Šariću u Sarajevu. U prvom redu ja želim da Vas ova moja molba najde u dobrome zdravlju i veselju Grgić Jago i Marijan Hrkać crkveni otac iz sela Prisade župe Doboj. Molim vas danam ovo potpišete i odobrite što mi zatražujemo mismo župe Doboja u selu Prisadama imali blagoslov poljski u svome groblju koji je vrijedio dosta i dosta. Pošto smo imali zavjet naši djedovi i ocevi u ime led da nas neobije. Prije trideset godina napravili su primješćaj, i taj dan udario je led daje svu ljetinu stuka i blagoslov se nije mogo izdržati. Gospodin naš župnik Petar Ajvazović sve nam je on koji je bio u Doboju priko 35 godina sve nam je ondržo blagoslov poljski drugi dan Duhova u selu Prisadama u groblju. I gospodin Ajvazović kazo dase blagoslov poljski neprimješćuje, jer će nas opet obiti led. Asada novi župnik hoće danam čini blagoslov izvan groblja. Nas dva nismo zadovoljni. Molimo presvijetlog nadbiskupa Šarića danam odobrite danam blagoslov ostane na starome mjestu II. dan Duhova u groblju. Đeje i prije bio stotine i stotine godina. Molimo vas dami opomenete novog župnika danam drži blagosov poljski na starome mjestu u groblju. Ako se nevjerujete mu upitajte staroga župnika Petra Ajvazovića.

Jago Grgić i Marijan Hrkać. Opština Vojvodan Putnik srez Doboj selo Prisade.

Crkveni odbor: Mijat Ključević  Pejo Kovčić Crkveni Otac.

Dana 3 ožujka  1937 , velečasni Kamber je poslao je Ordinarijatun statističke podatke o župi. Piše da u župi postoje četiri zidane i dvije drvene kapele. Zidane su vjerojatno Grič, Gračanica, Čaire i Ularice a drvene u Prisadama, jedna u groblju a jedna u selu.

( Sve navedeno preuzeto iz knjige :Josip Senjak  /110 godine župe Doboj/)

 

 

 

Da se ne zaboravi!

Popis stradalih u protekla dva rata:

Njih više nema samo zato što su bili svoji na svome!

Drugi svjetski rat:

 1. Babić, Mihael Mitar 1913-1945, ubijen od partizana OB
 2. Babić, Ivan Mitar 1919-1945 ;ubijen od strane četnika i partizana OB
 3. Grgić, Ivan Ivanov 1904-1943 ; poginuo na polju časti u borbi protiv partizana (MU)
 4. Grgić , Miško Jago 1924-1944; stradao na radu u Njemačkoj (OB)
 5. Grujić Ilija 1892-1945 ; ubijen od strane četnika i partizana (OB)
 6. Grujić, Marijan Ilije 1922-1945; nestao na Križnom putu (OB)
 7. Hrkač Franjo, Ilije. 1907–1945,  nestao na Križnom putu (OB) 
 8. Mandir Anto, Joze 1918-1945, nestao na Križnom putu ( OB )
 9. Mandir Stjepan, Joze 1913-1943, poginuo u borbi s odmetnicima (OB)
 10. Novak Mato, sin Peje, ubijen 1945 u Tuzli. (OB,) 
 11. Petrović Ivan, Ive 1920-1945, ubijen na Križnom putu u okolici Maribora (OB)
 12. Radoš, Petar Ivana 1894-1943; ubijen od četničkih odmetnika i pljačkaša (MU)
 13. Šarić /Pavle/ Filip 1900-1945 ; Križni put ( OB )
 14. Tavra, Mato Joze 1883-1944; strijeljan od partizana (MU)
 15. Tavra, Rudolf Mate 1919-1944 ; poginuo na polju časti u borbi s odmetnicima (MU)
 16. Vrkašević, Petar Ivana 1927-1945; nestao, posljednji put viđen kod Odžaka (OB)

Domovinski rat:

 1. Babić, Mijo Nikole,  1968-1992
 2. Baldi Anto , 1922-1993
 3. Baldi Mara , 1921-1993
 4. Bilić (Zubak) Janja žena Joze ; 1928-1992
 5. Bilić, Jozo Ilije ;1927-1992
 6. Grgić , Franjo Mile; 1930-1992
 7. Grgić Luka-1992
 8. Grgić,Iva, žena Luke ;1915-1992
 9. Grgić Ivka, žena Peje;1921-1992
 10. Grgić, Karlo Luke; 1944-1992
 11. Grgić Marko-Markenda; 1933
 12. Grgić Nikica; 1927-1992
 13. Grgić (Knežević) Ruža, žena Nikole ;1942-1992
 14. Grgić, Tadija Ivana; 1940-1992
 15. Grgić, Vjenceslav Anto ;1964-1992
 16. Grujić, Zvonko Ilije ; 1935-1992
 17. Hrkač, Marijan Joze ;1944-1992
 18. Knežević Mijat ; 1925-1992
 19. Mandir (Vidak) Jela, žena Mate ; 1940-1992
 20. Mandir, Mato Ivana ; 1935-1995
 21. Mandir , Petar Joze ; 1915-1992
 22. Marelja, Ilija Josipa ; 1962-1992
 23. Novak, Petar Ilije ; 1941-1992
 24. Petrović Anto ,Ive, Tunjo ; 1912-1992
 25. Petrović (Barišić) Kata žena Ante;-1992 
 26. Šimunović Anto- Titra ; 1925-1992
 27. Vidović, Jozo Josipa ; 1959-1992
 28. Vodopivec Hugo ; 1914-1992
 29. Vrkašević, Ante Ivan ;1920-1992

 

 -OB -Podaci uzeti od obitelji

 -MU -Podaci uzeti iz matice umrlih

 

 
FreshJoomlaTemplates.com

Friday the 27th.